Úvodní strana

Přihláška ke studiu


Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronicky prostřednictvím Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně podle instrukcí uvedených přímo v aplikaci pro podávání přihlášek, a to do 10. dubna 2019 (zahájení studia září 2019). Adresa pro podání elektronické přihlášky je: http://is.mendelu.cz/prihlaska/. Nezbytnou podmínkou je předchozí absolvování bakalářského či vyššího stupně studia. Zaměření tohoto studia není dle právních předpisů podstatné.

Při podání přihlášky na výše uvedem odkazu je nutné zvolit:

  • vstoupit do systému přihlášek jako nový uživatel (zájemce o studium mimo PEF Mendelu, resp. úplně nový zájemce o studium, který si nikdy takto nepodával přihlášku)
  • vstoupit do systému přihlášek jako uživatel e-přihlášek (zájemce, který si již tímto systémem podával přihlášku)
  • vstoupit do systému přihlášek jako uživatel UIS (pro stávající studenty PEF Mendelu v Brně)

Poté stačí zvolit fakultu, kde chcete studovat, tedy Provozně ekonomická a dále zvolit Magisterský stupeň studia.


Zvolit
Program: N-HPS Hsopodářská politika a správa
Obor: NHPS-FIM Finance a investiční management
Forma: prezenční.


Ke dni podání přihlášky je splatný poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši 440 Kč. Poplatek je nutno zaslat na číslo účtu uvedené v elektronické přihlášce. Platba musí být současně označena variabilním symbolem, který je automaticky přidělen individuálně každému uchazeči a je rovněž uveden v elektronické přihlášce.

diagram

Uchazeč je povinen v den konání přijímací zkoušky předložit studijnímu oddělení děkanátu Provozně ekonomické fakulty (PEF) originál, popř. ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání (diplom z bakalářského či vyššího stupně studia) a jeho kopii odevzdat studijnímu oddělení děkanátu PEF. V případě, že uchazeč daným dokladem ve stanoveném termínu nedisponuje (např. teprve bude v nejbližší době ukončovat bakalářský či vyšší stupeň studia), je povinen jej předložit do deseti dnů od jeho získání. Na základě odůvodněné žádosti doručené na studijní oddělení děkanátu PEF, může děkan stanovit jinou lhůtu pro předložení dokladu o dosaženém vzdělání. Povinnost dokládat dosažené vzdělání se nevztahuje na uchazeče o studium, který příslušného vzdělání dosáhl na PEF.

Uchazeč se může přihlásit do studia, které bude zahájeno v září 2019, s tím, že termín podání přihlášky (elektronicky, viz výše) je nejpozději do 10. dubna 2019. Termíny přijímacího řízení jsou potom červnu 2019.

Písemné dokumenty se doručují na adresu:
Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, studijní oddělení děkanátu Zemědělská 1, 613 00 BRNO