Úvodní strana

Struktura oboru


library

Obor je garantován Ústavem financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Struktura předmětů oboru je rozložena do tří základních úrovní, přičemž jednotlivé úrovně na sebe věcně a logicky navazují a velmi vhodně se doplňují a prolínají.

První úrovní jsou povinné předměty programu, druhou úrovní jsou povinné předměty oboru a poslední úrovní jsou předměty studentem zvolené specializace, kterou volí v prvním semestru svého studia. Specializace se velmi podrobně zaměřují zejména na různé úrovně řízení komerčních institucí (finanční, strategické a operační, marketingové atd.). Doplňkovou úroveň tvoří další povinnosti, které je student povinen v rámci studia oboru splnit (diplomní seminář, diplomová práce a řízená odborná praxe).

Splnění jednotlivých předmětů či dalších povinností je hodnoceno kredity (ECTS), přičemž u každé z uvedených úrovní musí student pro úspěšné ukončení studia splnit její povinné předměty a dosáhnout příslušného počtu kreditů. Podrobnější podmínky stanoví Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně. Struktura oboru Finance a investiční management je tvořena v jednotlivých úrovních předměty uvedenými v následujících tabulkách.

A) Povinné předměty programu
Název předmětuECTSUkončení
Vývoj ekonomického myšlení4Zkouška
Hospodářská politika II4Zkouška
Makroekonomie II5Zkouška
Mikroekonomie II6Zkouška
Manažerské účetnictví6Zkouška
Veřejné finance II5Zkouška
B) Povinné předměty oboru
Název předmětuECTSUkončení
Bankovnictví II5Zkouška
Pojišťovnictví II5Zkouška
Kapitálové trhy5Zkouška
Mezinárodní investiční management5Zkouška
Mezinárodní finance5Zkouška
Účetnictví finančních a neziskových institucí5Zkouška
Teorie měnové integrace v AJ6Zkouška
Investiční záměry a inovační management5Zkouška
Ekonometrie II5Zkouška
Povinně volitelné předměty oboru (výběr z následující nabídky předmětů)
Marketing II5Zkouška
Finanční management5Zkouška
Podniková ekonomika II5Zkouška
Strategický management5Zkouška
IS finančních institucí4Zápočet
Oceňování podniku5Zkouška
C) Specializace pro obor Finance a investiční management
Studenti oboru mají na výběr například z následujících specializací: Finanční management podniku, Řízení podniků, Komerční komunikace, Obchodní právo či Účetnictví.
D) Řízená odborná praxe, diplomní seminář a diplomová práce
Název předmětuECTSUkončení
Diplomní seminář2Zápočet
Diplomová práce10Zápočet
Řízená odborná praxe8Zápočet