Úvodní strana > Fotogalerie

Fotogalerie

[fotografie]

Finanční fórum 2017: Finanční krize 2017-2020?!

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně připravila v rámci svého magisterského studijního programu Finance a investiční management Finanční fórum PEF 2017. Finanční fórum poskytlo nejen studentům ale i ostatním posluchačům, čerstvé a praktické informace z trhu, které jim pomohou s jejich investičním rozhodováním.

[fotografie]

Mezinárodní investiční management: Dluhopisová portfolia

V rámci předmětu mezinárodní investiční management seznámil Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR studenty s problematikou sestavování dluhopisových portfolií v mezinárodním měřítku. Pozornost byla věnována především riziku, která jsou s těmito investicemi spojena a jak rizika minimalizovat.

[fotografie]

Mezinárodní investiční management: Akciové investice

Studenty předmětu mezinárodní investiční management seznámil Daniel Gladiš, CEO Vltava fund SICAV s prací portfolio manažera a problemtikou sestavování globálních akciových portfolií.

[fotografie]

Investiční záměry a inovační management: Fúze a akvizice v praxi

Problematiku realizace fúzí a akvizic, realizaci due dilligence, stanovení akviziční prémie, apod. představil studentům Radek Schmied, partner ve společnosti Redbaenk, který vše dokázal vysvětlit na jednoduchých reálných a praktických příkladech. Studenti si tak nádherně propojili teoretické poznatky a znalosti v praktických aplikacích.

[fotografie]

Investiční záměry a inovační management: Proces private equity v praxi

V rámci problematiky financování akvizic a vstupu soukromého investora do společností se přednášky ujal Marek Malík, partner s investiční skupiny Jet Investment, který na praktických příkladech z reálného businessu seznámil studenty s procesem private equity a financováním projektů za stovky miliónů korun.

[fotografie]

Investiční záměry a inovační management: innovation management, public and academic cooperation

Dne 25. března 2015 měli studenti předmětu Investiční záměry a inovační management absolvovat "mezinárodní" přednášku, které se ujal Markus Dettenhofer, executive director CEITECu (Central European Institute of Technology) a Gorazd Stockin, chair FNUSA-ICRC (International Clinical Research Center of St. Anne´s University Hospital in Brno). Výklad byl zaměřen především na řizení inovačních projektů, spolupráci veřejné a soukromé sféry či možnosti výzkumu a vývoje v prostředí evrospských center excelence.

[fotografie]

Workshop FIM: Investice v dobách extrémně nízkých úrokových sazeb

Dne 3. října 2014 se na Provozně ekonomické fakulě Mendelovy univerzity v Brně konal workshop magisterského studijního oboru Finance a investiční management s názvem Investice v dobách extrémně nízkých úrokových sazeb, kdy hlavním speakrem byl Pavel Kohout. V diskuzním panelu zasedli Michal Oppl, Martin Tománek, a další odborníci z partnerských institucí. Studentům, kteří byli součástí diskuzí, byla představena možnost certifikace CFA a soutěž CFA Research Challenge. Video z akce je k dispozici zde.

[fotografie]

Investiční záměry a inovační management: Financování investičních záměrů

Přednášky na téma Financování investičních záměrů se ujal Ladislav Dvořák z České spořitelny, a.s. Přednáška byla zaměřena na využití alternativních forem financování invesičních záměrů a inovačních projektů. V rámci přednášky byla věnována pozornost i využití financování při zapojení tzv. special purpouse vehicle. Právě možnosti a kombinace finančních zdrojů, příp. využití SPV vzbudila u studentů velký ohlas.

[fotografie]

Investiční záměry a inovační management: Fúze a akvizice v praxi

Přednášku na téma M&A vedl partner společnosti Redbaenk Ing. Radek Schmied, Ph.D.. Přednáška byla zaměřena na praktické aspekty realizace akvizic a fúzí, due dilligence, stanovení finální ceny transakce apod. Rovněž se přednáška věnovala specifickým problémům, které mohou s realizací M&A nastat a jek se jim vyvarovat či smluvně ošetřit. Vše bylo prezentováno na reálných příkladech a praktických ukázkách.

[fotografie]

Kapitálové trhy: Teorie kapitálových trhů v praxi

Přednášku v rámci předmětu Kapitálové trhy vedl Ing. Petr Šimčák, CFA, který je významným investičním expertem. V současnosti působí jako ředitel obchodu pro banky a instituce Pioneer Investments ČR a člen představenstva Pioneer Asset Management. Přednášku vedl velmi netradičně, když úzce propojil kapitálové trhy s psychologií investorů, tedy s oblastí, kterou v současnosti studuje na Masarykově univerzitě v Brně. Celá problematika tak získala nový rozměr, kdy tradičný teoretické modely byly konfrontovány s realitou a s psychologií investorů, což si vysloužilo vysoce pozitivní ohlas u studentů a učinilo z přednášky opravdový zážitek.

[fotografie]

Bankovnictví II: Úrokové riziko a riziko likvidity

Přednášku na téma úrokové riziko a riziko likvidity vedli experti z UniCredit Bank, a to Ing. Michal Papež, Head of Market Risk Monitoring a Ing. Jiří Houška, Head of Assets and Liabilities Management. Přednáška se zabývala například přístupy k měření úrokového rizika včetně praktických ukázek metod na ilustrativních případech či identifikací využitelných datových zdrojů při uplatnění tržních přístupů k řízení úrokového rizika. Rovněž se přednáška věnovala měření a posuzování likviditního rizika z hlediska časového horizontu se zaměřením na ukazatele likvidity a formy stanovení limitů likvidity, vše na konkrétních příkladech

[fotografie]

Finance a investiční management: Zahájení oboru v ZS 2012/2013

Ve středu 26. září 2012 byl v rámci předmětu Bankovnictví II slavnostně zahájen obor Finance a investiční management v zimním semestru 2012/2013, a to poprvé v prezenční formě! Za finanční instituce se zahájení zúčastnil Ing. Michal Oppl ze společnosti Partners Financial Services, který představil důvody, proč se vybrané finanční instituce (banky, pojišťovny, investiční společnosti, penzijní fondy a finančně poradenské společnosti) rozhodly tento zajímavý projekt maximálně podpořit. Za PEF MENDELU poté vystoupil garant oboru, doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D., který studenty podrobně seznámil s dalšími možnostmi, které mají v rámci studia tohoto oboru.