Úvodní strana

Přijímací zkouška


pefka

Přijímací zkouška proběhne v týdnu od 3. do 7. června 2019. Konkrétní den a čas přijímací zkoušky bude každému uchazeči stanoven individuálně v dostatečném časovém předstihu a oznámen zobrazením v Univerzitním informačním systému MENDELU v aplikaci, kde byla podána elektronická přihláška ke studiu. Student se musí přihlásit shodným způsobem jako v případě podávání přihlášky. Přijímací zkouška má podobu elektronického testu. Každému uchazeči je vygenerován individuální test, který je okamžitě po odevzdání vyhodnocen. Uchazeč je seznámen s dosaženým výsledkem testu ihned po jeho odevzdání.

U testu lze dosáhnout maximálně 100 bodů, chybné odpovědi jsou penalizovány zápornými body. Zkušební okruhy z předmětu Makroekonomie jsou vymezeny v tomto dokumentu. Pořadí uchazečů sestavené podle celkového počtu dosažených bodů je výchozím podkladem pro rozhodnutí pro přijetí.

Přijímací zkouška na obor Finance a investiční management se skládá z testu z okruhů týkajících se Makroekonomie. Náplň okruhů odpovídá učivu, které je standardně obsahem prakticky každého bakalářského stupně ekonomicky zaměřeného studia. To z toho důvodu, že cílem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je umožnit vstup do oboru co nejširšímu spektru studentů z různých ekonomicky orientovaných bakalářských studijních oborů.

Požadavky na znalosti u přijímací zkoušky z okruhů Makroekonomie jsou rámcově vymezeny zejména následující odbornou literaturou:

  • JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 332 s. ISBN 978-80-247-3258-9.
  • HELÍSEK, M. Makroekonomie : základní kurs. 2. vyd. Praha: MELANDRIUM, 2002. 326 s. ISBN 80-86175-26-X.
  • KLIKOVÁ, C. - KOTLÁN, I. Hospodářská politika. 1. vyd. Ostrava: Institut vzdělávání Sokrates, 2003. 275 s. ISBN 80-86572-04-8.
  • KREBS, V. a kol. Sociální politika. Praha: ASPI, 2007. 503 s. ISBN 978-80-7357-276-1.

Uchazeči z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně mohou být při splnění stanovených podmínek osvobozeni od povinnosti vykonání přijímací zkoušky.

Podrobnější podmínky týkající se přijímacího řízení stanoví Podmínky pro přijetí ke studiu v zimním semestru 2018/2019, které jsou zveřejněny na Úřední desce Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.